Uniwersytet SWPS

Współpraca z firmą Nautil z siedzibą w Kosakowie, 81-198, Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 2, miała miejsce przy okazji realizacji projektu pt „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy zakres usług polegał na:
przeprowadzeniu audytu weryfikującego standard WCAG 2.1 na poziomie AA.
m.in. wykonanie audytu eksperckiego i reaudytu opracowanej aplikacji elektronicznej zawierającej narzędzia diagnostyczne w obszarze poznawczym dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Aplikacja wykonana została w technologii webowej jak i desktopowej
Łączny koszt wykonania usługi wyniósł 35 055 zł brutto
W imieniu Uniwersytetu SWPS wyrażam pozytywną opinię o współpracy z firmą Nautil. Wszystkie powierzone zadania wykonane zostały zgodnie z umową, profesjonalnie i terminowo.

Dodatkowo firma wskazała również sposoby naprawienia usterek i radziła w jaki sposób można zwiększyć użyteczność aplikacji.
Polecamy firmę Nautil jako solidnego i stabilnego partnera i wykonawcę.

Instytut Badań Naukowych

Niniejszym potwierdzam, że firma Nautil z siedzibą w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 2 zrealizowała audyt materiałów postdiagnostycznych w ramach projektu „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Projekt nadzorowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi diagnostycznych dla obszaru poznawczego, przeznaczonych dla osób w wieku 3-25 lat, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i z niepełnosprawnościami. Narzędzia te docelowo mają wspierać specjalistów z poradnipsychologiczno-pedagogicznych w  udzielaniu pomocy uczniom na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ucznia młodszego oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zakres    prac    obejmował audyt pod względem zgodności materiałów postdiagnostycznych (29 stron A4) z zasadami WCAG 2.1 na poziomie AA, w szczególności:

 • diagnozę stanu obecnego, wykonanie audytu, opracowanie raportu dla dokumentów,
 • opracowanie 4 raportów z pełną informacją o błędach wraz z krótkim komentarzem jak je poprawić,
 • przygotowanie wersji poprawionej,
 • przygotowanie propozycji wersji poprawionej wraz z zwalidowaną wersją w formacie pdf.

Firma    wywiązała się ze swoich zobowiązań w  sposób rzetelny i terminowy.

Uwagi przedstawione w raportach były opisane w sposób szczegółowy wraz ze wskazówkami, umożliwiającymi poprawienie dokumentów.

Po zakończonym audycie zapewniono możliwość bezpośrednich konsultacji i omówienia u wag.

Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością.

 

SafeKiddo

Niniejszym potwierdzam, ze Nautil z siedzibą w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 2, zrealizowała dla firmy SafeKiddo usługi audytu aplikacji mobilnych, Windows oraz serwisu Web w zakresie weryfikacji zgodności aplikacji i platform z WCAG w standardzie 2.1 (poziom AA) oraz doradztwa we wdrożeniu wymagań określonych w Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zakres prac obejmował wykonanie audytu aplikacji mobilnych, opartych na systemie iOS i Android, aplikacji webowej oraz aplikacji pod system operacyjny Windows.

W ramach w/w prac zostały wykonane następujące czynności:

 • Wykonanie audytu i sporządzenie raportu zawierającego rekomendacje oraz błędy standardu WCAG 2.1 AA.
 • Doradztwo i pomoc przy poprawie błędów.
 • Wykonanie reaudytu wraz z raportem podsumowujących z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 i rozporządzenia.

Łączna wartość zamówienia opiewała na kwotę 21 tys. zł netto.
Firma wywiązała się ze swoich zobowiązań w sposób rzetelny i terminowy.
Uwagi przedstawione w raportach były opisane w sposób szczegółowy wraz z wskazówkami jak je usunąć.
Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 28 informuje, iż zgodnie z umowami nr 131/ZUZP/2020, 132/ZUZP/2020 z dnia 07.02.2020 r. firma NAUTIL LESZEK CHOJNICKI z siedzibą w Kosakowie (81-198), ul. Chrzanowskiego 2 NIP: 587-157-14-64, w związku z realizacją projektu „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych pod kątem spełnienia wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA”, nr postępowania: WA-ZUZP.2611.136.2019 świadczyła usługi dotyczące sukcesywnej oceny i zgłaszania uwag do e-materiałów dydaktycznych z przedmiotów: biologia i filozofia pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA .

Przedmiotem powyższych Umów było:

sukcesywna ocena i zgłaszaniu uwag do określonej liczby e-materiałów dydaktycznych pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA;
powtórna ocena e-materiałów dydaktycznych pod kątem uwzględniania zgłoszonych uwag przez autorów e-materiałów dydaktycznych (jeżeli dotyczyło);
odbiór e-materiałów dydaktycznych – zatwierdzenie e-materiałów dydaktycznych, spełniających kryteria określone w standardzie dostępności lub odrzucenie e-materiałów, które nie spełniały kryteriów określonych w standardzie dostępności;
współpraca z autorami e-materiałów dydaktycznych – przekazywanie uwag
z oceny e-materiałów dydaktycznych, odpowiedzi na ewentualne zastrzeżenia co do sposobu oceny e-materiałów.

Usługa była świadczona on-line za pośrednictwem platformy epodreczniki.pl.

Łącznie Wykonawca ocenił 958 e-materiałów dydaktycznych z ww. przedmiotów.

Polska Izba Spedycji i Logistyki

Niniejsze potwierdzamy fakt współpracy z firmą na Nautil i rekomendujemy ją jako rzetelnego partnera do współpracy w ramach pomocy informatycznej przy stronie internetowej Polskiej Izby Spedycji i Logistyki z siedzibą w Gdyni. Firma Nautil w roku 2016 wykonała nową stronę internetową i od tego czasu nieprzerwanie ją administruje. prace pracy nad stronę internetową polegają między innymi na :
 • Wprowadzenie nowych treści grafik.
 • Aktualizacje systemu CMS wraz z niezbędnymi modułami.
 • Wykonywanie kopii zapasowej.
 • Wprowadzenie nowych funkcjonalności na stronie .
 • Pomoc telefoniczna i mailowa w razie problemów.

Urząd Gminy Kosakowo

Mniejsze listem pragniemy udzielić referencji firmie Nautil – Leszek Chojnicki, która wykonała w stronę internetową www.skansenwmechelinkach.pl dla projektu Skansen w Mechelinkach. Strona została przygotowana z odpowiednią starannością, wartościową kwestią jest iż wszystkie nasze wskazówki zostały optymalnie zaprogramowane. Strona skansenu została dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (wymogi WCAG 2.0 AA). Dotychczasowa współpraca pozwala nam postrzegać firmę jako partnera który traktuje w sposób treściwy swoje zobowiązania wobec klienta.

Restauracja Kaszubska

Firma Nautil Leszek Chojnicki realizowała na nasze zlecenie stronę internetową www.restauracja-kaszubska.pl wraz z systemem CMS. Opracowany w 2018 roku przez firmę Nautil serwis firmowy spełnił wszystkie postawione przez nas kryteria. System CMS został stworzony w bardzo logiczny sposób. Zapewniający łatwą obsługę i szybkie wprowadzenie towarów oraz zmian. Firma zasłużyła na miano cierpliwego i godnego zaufania partnera. Prace zostały przeprowadzone terminowo według zapisów umowy. Pełna dyspozycyjność profesjonalna pomoc i jakość świadczonych usług zasługują na wystawienie pozytywnej oceny firmie Nautil – Leszek Chojnicki.

Agencja Rozwoju Gdyni

Udzielamy referencji dla firmy Nautil Leszek Chojnicki. Są oni profesjonalistami w swojej dziedzinie. Do realizacji zamówienia podeszli z zaangażowaniem i pasją. Praca nad stroną internetową projektu “Moja firma moje – miejsce pracy” przebiegła szybko i sprawnie. Wszelkie uwagi przyjmowane były w atmosferze dalszej chęci współpracy. Wszelkie zmiany na stronie wykonywały były natychmiastowe według naszych potrzeb. Strona www.mojafirma.arg.gdynia.pl została w sposób właściwy zaprojektowana graficznie i spozycjonowana w wyszukiwarkach.

Salon Rowerowy Żuchliński

Nawiązaliśmy współpracę z firmą NAUTIL, w ramach której została wykonana nowa strona internetowa naszego sklepu rowerowego. Strona została wykonana zgodnie z wytycznymi i z należytą starannością. Dodatkowo firma NAUTIL zapewnia wsparcie informatyczne w razie problemów i także dba o to aby silnik strony internetowej, a także wszystkie moduły były zawsze aktualizowane. Polecane firmy nauki jako rzetelnego partnera biznesowego

Agencja Paragraff

Firma Paragraff od wielu lat współpracuje z firmą NAUTIL w zakresie projektów informatycznych. Współpraca to między innymi kodowanie projektów graficznych stron internetowych, a następnie adaptacja do systemu CMS WordPress oraz tworzenie systemów dedykowanych. Wykonane prace odpowiadają naszym oczekiwaniom i standardom oraz są wykonane w sposób zgodny z wymaganiami. firma cechuje się dobrą organizacją pracy. Wszystkie zlecenia zostały wykonane terminowo i zgodnie z ustaleniami. Polecam firmę NAUTIL jako firmę wykonująca pracę solidnie i zgodnie ze sztuką.

ZEUS S.A.

ZEUS S.A.informuje wszystkich, kogo może to dotyczyć, że firma Nautil – Leszek Chojnicki z siedzibą w Kosakowie , ul.Chrzanowskiego 2 (NIP 587-157-14-64 ,REGON 220503765), była wykonawcą strony internetowej firmy ZEUS S.A.

Na podstawie szczegółowych umów: 684/IV/FIN/2013 z dnia 10.12.2013 oraz 696/IV/FIN/2014 z dnia 30.10.2014, firma Nautil – Leszek Chojnicki wykonała następujący zakres robót:

 • Modyfikacje strony internetowej.
 • Wykonanie pozycjonowania.
 • Wykonanie systemu ankiet i tablicy elektronicznej dostępnej dla pracowników.

Ponadto, firma Nautil – Leszek Chojnicki przeprowadziła skuteczne wszystkie czynności związane z umieszczeniem strony na serwerach dostawcy hostingowego.

Całkowita wartość robót wykonanych dla ZEUS. S.A wyniosła 2400 zł netto.

W trakcie realizacji powierzonego zakresu robót firma Nautil – Leszek Chojnicki dała się poznać jako kompetentny, spolegliwy i rzetelny wykonawca. Wszystkie prace zostały wykonane i przekazane w uzgodnionych terminach, zgodnie z zasadami sztuki programistycznej, w sposób nie budzący zastrzeżeń zamawiającego.

ZEUS S.A. rekomenduje firmę Nautil – Leszek Chojnicki jako wiarygodnego i profesjonalnego kontrahenta.

LARO S.C.

Niniejszym pismem chcielibyśmy wyrazić zadowolenie ze współpracy z firmą Nautil Leszek Chojnicki w zakresie stworzenia strony internetowej www.brukarz.eu. Dotychczasowa współpraca zaowocowała stworzeniem funkcjonalnej witryny www, dopasowanej do naszych potrzeb oraz potrzeb naszych klientów. Firmę cechuje terminowość, profesjonalizm oraz odpowiedzialność za wykonywanie zadane. Z uwagi na wysoką jakość oferowanych usług, solidność oraz zaangażowanie możemy stwierdzić, iż firma Nautil jest firmą godną polecenia w zakresie tworzenia oraz obsługi stron internetowych.

VS Poland

Pod koniec roku 2009 firma NAUTIL otrzymała od na zlecenie zaprojektowania nowej strony internetowej. Dała się wówczas poznać jako lojalny partner, który bardzo dobrze wywiązał się z przyjętego zamówienia. Poziom prac oraz profesjonalizm firmy oceniamy bardzo wysoko. Pracownicy tej firmy są otwarci na wszystkie propozycje w pełni pomysłów i własnych podpowiedzi. Oprawa graficzna projektu spełniła wszystkie nasze oczekiwania. Od momentu powstania strony firma NAUTIL świadczy dla nas usługi w zakresie opieki technicznej, do której nie mamy żadnych zastrzeżeń. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy uważamy, że firma ta jest godnym polecenia partnerem.

Warsztaty Marynarki Wojennej

Potwierdzamy, że dostawca bazy danych firma Nautil, wywiązała się z należytą starannością i spełniła wszystkie wymagania umowy dotyczące dostawy, instalacji oraz uruchomienia i szkolenia użytkownika. Dostarczona baza jest wysokiej klasy, a jej jakość nie budzi zastrzeżeń.

Klinika Weterynaryjna Pobłocki – Miagza

Firma na Nautil wykonała dla nas projekt graficzny strony internetowej wraz z kodowaniem i wdrożeniem w 2017/2018 roku. Przygotowała również stronę pod pozycjonowanie specjalistycznych haseł związanych między innymi z onkologią psów, co przekłada się na wyższą pozycję strony w wynikach wyszukiwania. Od kilku lat stale współpracujemy w zakresie obsługi informatycznej.

Otrzymaliśmy wsparcie na każdym etapie tworzenia strony www chcielibyśmy polecić współpracę z pracownikami firmy zarówno przy serwisach internetowych jak i późniejszym wsparciu.

Nasze dotychczasowe wspólne projekty zakończyły się spodziewanymi rezultatami a wspólna praca przebiegła wzorowo